Zaak F-149/15: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 juli 2016 — HG/Commissie [Openbare dienst — Ambtenaren — In een derde land tewerkgestelde ambtenaren — Woning die door de administratie ter beschikking is gesteld — Verplichting om daar te wonen — Tuchtprocedure — Tuchtmaatregel — Artikel 9, lid 1, onder c), van bijlage IX bij het Statuut — Opschorting van de plaatsing in een hogere salaristrap — Schadevergoeding — Artikel 22 van het Statuut]