/* */

Γραπτή ερώτηση E-6575/08 υποβολή: Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) προς την Επιτροπή. Τομεακή απαγόρευση κυκλοφορίας στην Αυστρία