Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1084, 25. juuni 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses tunnustatud või registreeritud ettevõtete ja käitlejate loetelude ühtlustamise ning teatavate loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete jälgitavusega (EMPs kohaldatav tekst)