Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/109/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, tilastotietojen keruusta jäsenvaltioissa tiettyjen hedelmäpuulajien viljelmien tuotantomahdollisuuksien määrittämiseksi