Rättelse till Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt (Europeiska unionens officiella tidning C 132 av den 15 april 2021) 2021/C 139/12