Zaak T-14/20: Beschikking van het Gerecht van 16 oktober 2020 — Tratkowski/Commissie [“Beroep tot nietigverklaring – Openbare dienst – Ambtenaren – Intern vergelijkend onderzoek COM/2/AD 12/18 (AD 12) – Indiening van sollicitatie door middel van het daartoe voorziene formulier bedoeld in artikel 2 van bijlage III bij het Statuut – Verzoek om toelating tot deelneming dat tegelijkertijd en op een apart vel papier is ingediend bij het TABG – Toelatingsvoorwaarden – Besluit van de jury om verzoekers sollicitatie niet in aanmerking te nemen – Afwijzing door de jury van het verzoek om heronderzoek van de sollicitatie wegens tardiviteit – Besluit van het TABG waarbij de inwilliging wordt geweigerd van verzoekers verzoek om een van de in de aankondiging van vergelijkend onderzoek voorziene voorwaarden buiten toepassing te laten zodat hij kan deelnemen – Betwisting van het besluit van het TABG en niet van dat van de jury – Procesbelang – Niet-ontvankelijkheid”]