2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2295/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų įgyvendinimo taisykles