Addendum bij de mededeling van de Commissie uit hoofde van artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, betreffende de verbindingsbureaus en bevoegde autoriteiten Voor de EER relevante tekst