Preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden ***I Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 23 juni 2011 op het v oorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))