Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające (Na podstawie art. 16 i 17 decyzji Przewodniczącego Komisji Europejskiej 2011/695/UE z dnia 13 października 2011 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji (Dz.U. L 275 z 20.10.2011, s. 29) („decyzja 2011/695/UE”).) (Sprawa M.8713 – Tata Steel/ThyssenKrupp/JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 24/11