Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení (Podle článků 16 a 17 rozhodnutí předsedy Evropské komise 2011/695/EU ze dne 13. října 2011 o mandátu úředníka pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže (Úř. věst. L 275, 20.10.2011, s. 29) („rozhodnutí 2011/695/EU“).) (Věc M.8713 – Tata Steel/ThyssenKrupp/JV) (Text s významem pro EHP) 2021/C 24/11