Απόφαση (ΕΕ) 2020/1508 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2020 για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιτροπής για την εκπόνηση προτύπων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα (CESNI) και της Κεντρικής Επιτροπής για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο (CCNR) σχετικά με την έγκριση προτύπων αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας