Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της Επίσημης Εφημερίδας C A «Διαγωνισμοί»