Zaak F-118/07: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 10 april 2014 — Strack/Commissie