Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 296/2014 av den 12 december 2014 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2015/2163]