Komisjoni rakendusdirektiiv 2011/41/EL, 11. aprill 2011 , millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, et lisada toimeainete hulka ditianoon, ja komisjoni otsust 2008/934/EÜ EMPs kohaldatav tekst