Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne inden for rammerne af konventionen om bevarelse af laksebestanden i Nordatlanten, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges ansøgning om tiltrædelse af nævnte konvention, og om ophævelse af afgørelse (EU) 2019/937