Zaak T-318/15: Arrest van het Gerecht van 14 januari 2016 — Zitro IP/BHIM (TRIPLE BONUS) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk TRIPLE BONUS — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), en lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009”]