Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρωπαϊκή επιτροπή εκπόνησης προτύπων στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και στην Κεντρική Επιτροπή για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο σχετικά με την έγκριση υποδειγμάτων στο πεδίο των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα