Mål C-26/20: Överklagande ingett den 20 januari 2020 av Rezon OOD av den dom som tribunalen meddelade den 20 november 2019 i mål T-101/19, Rezon mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) (imot.bg)