Komisijas paziņojums par valsts atbalstu filmām un citiem audiovizuālajiem darbiem: visas dalībvalstis akceptē ierosinātos attiecīgos pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 1. punktu