Komisijos komunikatas dėl valstybės pagalbos filmams ir kitiems garso ir vaizdo kūriniams. Visų valstybių narių pritarimas pasiūlytoms tinkamoms priemonėms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 1 dalį