Věc T-431/16: Žaloba podaná dne 1. srpna 2016 – VIMC v. Komise