Förenade målen C-720/19: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 21 oktober 2020 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Düsseldorf – Tyskland) – GR mot Stadt Duisburg (Begäran om förhandsavgörande – Associeringsavtalet EEG – Turkiet – Beslut nr 1/80 – Artikel 7 första stycket – Uppehållsrätt för familjemedlemmar till en turkisk arbetstagare som tillhör den reguljära arbetsmarknaden i en medlemsstat – Naturalisation av den berörda familjemedlemmen i värdmedlemsstaten – Bibehållen uppehållsrätt – Förvärvade rättigheter)