Дело C-720/19: Решение на Съда (шести състав) от 21 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Düsseldorf — Германия) — GR/Stadt Duisburg (Преюдициално запитване — Споразумение за асоцииране ЕИО — Турция — Решение № 1/80 на Съвета за асоцииране — Член 7, първа алинея — Право на пребиваване на членовете на семейството на турски работник, принадлежащ към легалния пазар на труда на държава членка — Придобиване на гражданство по натурализация от съответния член на семейството в приемащата държава членка — Запазване на правото на пребиваване — Придобити права)