Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9785 — EFL / DBK / Hama Polska) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 177/01