Sklep št. 1/2019 Pododbora EU-Ukrajina za sanitarne in fitosanitarne ukrepe z dne 18. novembra 2019 o spremembi Priloge V k poglavju 4 Sporazuma o pridružitvi [2020/282]