Komission asetuksen (EU) N:o 664/2014 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komission asetuksella (EY) N:o 1107/96 neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti rekisteröidyn alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän yhtenäisen asiakirjan julkaiseminen