Δημοσίευση κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014 της Επιτροπής, του ενιαίου εγγράφου ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης καταχωρισμένης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου