Απόφαση (ΕΕ) 2019/837 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2019, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας, την Ελβετική Συνομοσπονδία και το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν αφετέρου, όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών αυτών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης