Predmet C-361/20 P: Žalba koju je 4. kolovoza 2020. podnijela osoba YG protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 28. svibnja 2020. u predmetu T-518/18, YG/Komisija