Υπόθεση C-361/20 P: Αναίρεση που άσκησε στις 4 Αυγούστου 2020 ο YG κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 28 Μαΐου 2020 στην υπόθεση T-518/18, YG κατά Επιτροπής