Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 572/2007 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2007 , για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 38/2007