Mål T-681/20: Talan väckt den 13 november 2020 – OC mot Europeiska utrikestjänsten