1999/593/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ: Απόφαση του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 1999 για τη σύναψη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου