PROPCELEX Решение на Съвета и на Комисията от 31 май 1999 година относно сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна