Υπόθεση C-384/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 11 Ιουλίου 2016 η European Union Copper Task Force κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 27 Απριλίου 2016 στην υπόθεση T-310/15, European Union Copper Task Force κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής