Zaak C-349/13: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 12 februari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o. (Prejudiciële verwijzing — Accijns — Richtlijnen 92/12/EEG en 2008/118/EG — Werkingssfeer — Minerale oliën en energieproducten — Smeeroliën die voor andere doeleinden dan als motor- of verwarmingsbrandstof worden gebruikt — Daarvan uitgesloten — Accijns op het verbruik van energieproducten die door een lidstaat overeenkomstig de regels van de regeling betreffende de geharmoniseerde accijns wordt geheven — Begrip „formaliteiten in verband met het overschrijden van grenzen”  — Artikel 110 VWEU — Betalingstermijn die in een aantal gevallen korter is voor intracommunautaire verwervingen dan voor op de nationale markt verworven producten)