Απόφαση της Επιτροπής, της 19/10/2004 περί του συμβατού μιας συγκεντρώσεως με την κοινή αγορά (Υπόθεση αριθ. COMP/M.3502 - ACCOR / CLUB MEDITERRANEE) με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)