Решение на Комисията от 04/04/2007 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4575 - RICOH / IBM) съгласно Регламент (ЕИО) № /2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)