Изложение на мотивите на Съвета: Позиция (ЕС) № 17/2021 на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на регламенти (ЕС) 2018/1475 и (ЕС) № 375/2014