Sprawa C-369/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 22 kwietnia 2016 r. w sprawach połączonych T-50/06 RENV II i T-69/06 RENV II: Aughinish Alumina Ltd/Komisja Europejska, wniesione w dniu 5 lipca 2016 r. przez Irlandię