Υπόθεση C-369/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 5 Ιουλίου 2016 η Ιρλανδία κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο πενταμελές τμήμα) στις 22 Απριλίου 2016 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-50/06 RENV II και T-69/06 RENV II: Aughinish Alumina Ltd κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής