Дело T-172/10: Решение на Общия съд от 9 март 2012 г. — Colas/СХВП — García-Teresa Gárate и Bouffard Vicente (BASE SEAL) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „BASE-SEAL“ — По-ранни национални фигуративни марки, изобразяващи ромб — По-ранни национални и международни фигуративни марки „COLAS“ — Относително основание за отказ — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)