Sag T-541/19: Rettens kendelse af 29. januar 2020 — Shindler m.fl. mod Rådet (Passivitetssøgsmål – regler for institutionerne – Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union – Det Forenede Kongeriges borgere, der er bosiddende i en anden EU-medlemsstat – valg til Europa-Parlamentet i 2019 – anmodning om udsættelse af valg til Europa-Parlamentet – manglende søgsmålskompetence – afvisning)