Υπόθεση C-251/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 [αίτηση του Rechtbank Noord-Holland (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Trace Sport κατά Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven (Προδικαστική παραπομπή – Εμπορική πολιτική – Δασμοί αντιντάμπινγκ – Εισαγωγή ποδηλάτων που αποστέλλονται από την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τη Σρι Λάνκα και την Τυνησία – Επέκταση στις χώρες αυτές του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβάλλεται στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Κίνας – Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 501/2013 – Κύρος – Παραδεκτό – Μη άσκηση προσφυγής ακυρώσεως από την προσφεύγουσα στην κύρια δίκη – Συνδεδεμένος εισαγωγέας – Ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση προσφυγής ακυρώσεως – Κανονισμός (ΕΚ) 1225/2009 – Άρθρο 13 – Καταστρατήγηση – Άρθρο 18 – Άρνηση συνεργασίας – Απόδειξη – Δέσμη ενδείξεων)