Odluka Komisije (EU) 2020/613 оd 7. veljače 2020. o mjeri SA.17653 – C36/2007 (ex NN 25/2007) koju je Njemačka provela u korist društva Deutsche Post AG (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 593) (Vjerodostojan je samo tekst na njemačkom jeziku) (Tekst značajan za EGP)