Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 2ας Ιουνίου 2021 (Αποσπάσματα)$