Komisjoni teatis määruse (EL) 2017/625 artiklites 109–111 sätestatud mitmeaastaste riiklike kontrollikavade nõuete rakendamist käsitleva juhenddokumendi kohta 2021/C 78/01