Beschikking van de Commissie van 3 september 1998 houdende vaststelling van de lijst van nationale referentielaboratoria voor de opsporing van residuen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2487) (Voor de EER relevante tekst) (98/536/EG)